Tác giả: Trần Thị Thu Loan; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.70959786/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của cộng đồng các doanh nghiệp này trong tương lai.