Tác giả: Chung Văn Nghĩa; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.70959799/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng phát triển loại hình DNTN tại Sóc Trăng trong thời gian qua, từ đó đề ra một số giải pháp phát triển loại hình DNTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.