Tác giả: Trương Mỹ Ngọc; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959795/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo và đề xuất các hàm ý chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.