Tác giả:  Phan Thị Thanh Thảo; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.44/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đề xuất giải pháp hoàn hiện công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.