Tác giả: Nguyễn Công Tính; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ T312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp kê khai thuế tại Chi cục Thuế thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, đề xuất các gợi ý chính sách nhằm cải thiện tình hình tuân thủ thuế của doanh nghiệp.