Tác giả: Nguyễn Thanh Vũ; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng động lực làm việc của CBCC từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao động lực làm việc của CBCC cấp xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.