Tác giả: Dương Thị Kim Xuyến; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ X527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của lao động trực tiếp trong ngành sản xuất công nghiệp tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất những hàm ý chính sách để nâng cao sự hài lòng trong công việc của lao động trực tiếp trong ngành sản xuất công nghiệp tỉnh Trà Vinh.