Tác giả: Hà Thị Ngọc Diệp; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Đ307. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới.