Tác giả: Đỗ Hòa Nhã; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Nh100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá thực trạng mô hình sản xuất nhãn idor huyện Cù Lao Dung; phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng nhãn Idor ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Từ đó đề ra các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm nâng cao lợi nhuận cho nông hộ tham gia mô hình trồng nhãn Idor và định hướng nhân rộng mô hình phù hợp với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.