Tác giả: Thái Tố Nguyên; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các Hợp tác xã, phân tích chi tiết hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.