Tác giả: Triệu Văn Nguyện; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Với mục tiêu tìm hiểu kết quả, hiệu quả của sản xuất theo mô hình phát triển cánh đồng lớn, đồng thời xác định những khó khăn trong quá trình thực hiện phát triển cánh đồng lớn, từ đó góp phần đưa ra những giải pháp để phát triển sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Mỹ Xuyên trong thời gian tới.