Tác giả: Huỳnh Thị Thu Nguyệt; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ Ng528. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về hiệu lực quản lý thi hành trong quá trình triển khai công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Bến Tre. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý nợ thuế để hoàn thiện công tác này tại Chi cục Thuế thành phố Bến Tre trong những năm tới.