Tác giả: Châu Kim Huệ; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ H507. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng vay vốn tín dụng chính thức ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập của nông hộ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn tín dụng chính thức của nông hộ tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.