Tác giả: Đoàn Thị Ngọc; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.5/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá mức thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ đồng bào dân tộc Khmer nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.