Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.642/ L304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất các giải pháp phát triển DNNVV trong thời gian tới.