Tác giả: Hoàng Thanh Phát; TS. Nguyễn Văn Lương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.440959799/ Ph110. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ vấn đề lý luận liên quan thu thuế GTGT và thực tiễn công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp; luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng giai đoạn hiện nay.