Tác giả: Trần Vũ Phong; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác xây dựng Nông thôn mới ở xã Đại Phước trong thời gian qua, đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới: xã Đại Phước trong thời gian tới.