Tác giả: Nguyễn Hữu Tài; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.6/ T103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả về kinh tế của tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tiểu dự án trong các giai đoạn tiếp theo.