Tác giả: Trần Thị Tuyết Hương; TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng nghèo ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp giảm nghèo ở huyện Cầu Ngang.