Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Thư; TS. Huỳnh Văn Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1068/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác quản lý của Ban quản lý (BQL) các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý của Ban Quản lý các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.