Tác giả: Hứa Phước Đại; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.330959786/ Đ103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đề tài tập trung làm rõ các vấn đề về mức độ hài lòng của người dân đến công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Từ đó, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân liên quan đến công tác này.