Tác giả: Nguyễn Bé Sáu; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ S111. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh. Từ kết quả đó, tác giả đề xuất hàm ý chính sách giúp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh.