Tác giả: Hồ Thị Hồng Trang; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ hài lòng của người khám chữa bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh.