Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.110959786/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác ĐTN nông thôn cho người lao động DT Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.