Tác giả: Huỳnh Văn Rở, PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2714/ R460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kê khai, nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Giồng Riềng; từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tăng nguồn thu cho NSNN.