Tác giả: Thái Thanh Tuấn, TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959799/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên y tế từ đó đưa ra hàm ý chính sách nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên y tế tỉnh Sóc Trăng.