Tác giả: Dương Thanh Triều, TS. Trần Minh Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 334.683059797/ Tr309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hiện trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nói chung và hiện trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp nói riêng tại tỉnh Kiên Giang và đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Kiên Giang.