Tác giả: Ngọc Phương Thanh, TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với DNNQD trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.