foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Phong; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.642/ Ph431. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khái quát đặc điểm tình hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để xác định các nội dung và nhân tố phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng. Phân tích thực trạng phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để thấy kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng của tỉnh Hậu Giang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn