foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 129Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về hành vi khách hàng. Chương 2. Tiến trình ra quyết định mua của khách hàng. Chương 3. Hành vi của khách hàng trước khi mua. Chương 4. Hành vi của khách hàng khi mua. Chương 5. Hành vi của khách hàng sau khi mua. Chương 6. Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến hành vi khách hàng. Chương 7. Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong đến hành vi khách hàng. Chương 8. Nghiên cứu hành vi khách hàng và xây dựng chiến lược marketing – mix đến hành vi khách hàng.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 137Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Luật kế toán Việt Nam. Chương 2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực chung (VAS 01). Chương 3. Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hàng tồn kho (VAS 02). Chương 4. Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Tài sản cố định hữu hình (VAS 03). Chương 5. Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Doanh thu và thu nhập khác (VAS 14). Chương 6. Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chi phú đi vay (VAS 16). Chương 7. Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Thuế thu nhập doanh nghiệp (VAS 17). Chương 8. Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Trình bày báo cáo tài chính (VAS 21).

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 145Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu. Chương 2. Kế toán doanh thu, thu nhập không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 3. Kế toán chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 4. Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, thuế thu nhập hoãn lại phải trả,chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại. Chương 5. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Chương 6: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 293Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về kế toán mô phòng. Chương 2. Chứng từ và quy trình luận chuyển. Chương 3. Đối chiếu khớp sổ, lập báo cáo tài chính, Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 4. Thực hành bài tập.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn