foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài.

NXB: Kinh tế TP. HCM. Năm: 2017.

Mô tả: 255Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 338.9597/ H404. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Khung phân tích kinh tế học bền vững. Chương 2: Chất lượng tăng trưởng - khung phân tích và đo lường. Chương 3: Tăng trưởng xanh - khung phân tích và bằng chứng thực nghiệm. Chương 4: Đo lường nghèo và bằng chứng thực nghiệm. Chương 5: Sức khỏe và phát triển - khung phân tích và bằng chứng. Chương 6: Giáo dục và nền kinh tế tri thức - khung phân tích và bằng chứng. Chương 7: Thể chế và phát triển - khung phân tích và bằng chứng

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn