foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:



Tác giả: Trương Minh Phương; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.024/ Ph561. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, từ đó đề xuất giải pháp nhằm phát triển hiệu quả dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại Điện lực Thành phố Trà Vinh theo hướng đưa tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong thanh toán giảm xuống trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Thị Yến Nhi; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Trung tâm học liệu - Trường Đại học Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của Trung tâm học liệu trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Anh Tuấn; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với CLDV CNTT tại Viễn thông Trà Vinh. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với CLDV CNTT tại Viễn thông Trà Vinh. Đề xuất hàm ý quản trị về CLDV CNTT của Viễn Thông Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Ngô Thị Thùy Trang; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh. Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến ĐLLV của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp gia tăng ĐLLV của nhân viên tại Vietcombank chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Thức; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Th552. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn học khối ngành khoa học sức khỏe của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị giúp Trường Đại học Trà Vinh duy trì nguồn tuyển sinh và thu hút nhiều sinh viên ngành khoa học sức khỏe thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn