Tác giả: Lê Trung Hiếu; PGS.TS Hoàng Đức(người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2011.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 H309. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Nghiên cứu về thẻ thanh toán và dịch vụ thẻ thanh toán, một công cụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại gắn liền với sự phát triển công nghệ thông tin ngân hàng và những tiện ích mà thẻ thanh toán mang lại cho khách hàng, cho ngân hàng và cho nền kinh tế.

- Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ của Vietinbank Trà Vinh trong những năm qua (2006 – 2010) để đánh giá tình hình kinh doanh thẻ và định hướng cho hoạt động thẻ thanh toán của Ngân hàng.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của Vietinbank Trà Vinh trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực hiện nay.

Register to read more ...