Tác giả: Trần Văn Thinh; PG. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8/ Th312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

 Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing của Công ty TNHH MTV xăng dầu Đồng Hương và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Đồng Hương trên địa bàn huyện Càng Long.