Tác giả: Đỗ Nguyễn Mai Trang; TS. Nguyễn Ngọc Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.70959786/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.