Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ H116. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại BHXH tỉnh Trà Vinh và đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của người lao động tại BHXH Trà Vinh.