Tác giả: Lê Thị Hoa; TS. Huỳnh Thị Thu Sương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ H401. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet banking tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet banking tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.