foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Quốc Đạt; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.4/ Đ110. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp thời gian qua; Đánh giá thực trạng hoạt động HTXNN kiểu mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013- 2017 nhằm thấy được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTXNN


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn