Tác giả: Lê Thành Trung; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ Tr513 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp cho Agribank chi nhánh Trà Vinh đưa ra được những chính sách phù hợp thu hút thêm khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm.