Tác giả: Lê Thành Trung; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ H522. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng dịch vụ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tại phòng giao dịch Phạm Thái Bường – ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tại phòng giao dịch Phạm Thái Bường – ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.