Tác giả: Võ Thị Thúy Hằng; TS. Mai Thanh Loan (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.382/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHYT hộ gia đình, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình của người dân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh