Tác giả: Huỳnh Văn Yên; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.827/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng giá trị thương hiệu Bia Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu trong nhận thức của người tiêu dùng.