Tác giả: Phạm Thúy Kiều; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của NLĐ tại KBNN Bến Tre, từ đó đề xuất các hàm ý, khuyến nghị nhằm nâng cao động lực làm việc của NLĐ tại đơn vị.