Tác giả: Lê Anh Huy; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Sacombank chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên Sacombank trong thời gian tới.