Tác giả: Trang Ngân Phương; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài này là căn cứ vào những yếu tố tác động của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của nhân viên tại Ngân hàng nhằm đề xuất các kiến nghị trong phong cách lãnh đạo của lãnh đạo trong ngân hàng nhằm gia tăng thêm sự hài lòng của nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Trà Vinh