Tác giả: Trương Lâm Vũ; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng dịch vụ tín dụng bản lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bản lẻ tại Ngân hàng.