Tác giả: Trần Thanh Trà; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Tr100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Trà Vinh, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Trà Vinh.