Tác giả: Nguyễn Quang Vinh; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.834/ V312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Mobile banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.