Tác giả: Nguyễn Quốc Văn; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ V115. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này là một nỗ lực trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, để đánh giá những nhân tố tác động đến mức độ sẵn lòng chi trả bảo hiểm y tế của người dân khi tham gia và chi trả cho dịch vụ BHYT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay.