Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến CVTD đối với khách hàng cá nhân để phát hiện những vấn đề tồn tại nhằm đề xuất các giải pháp phát triển CVTD đối với khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Trà Vinh.